Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Дела по ЗОДОВ/Закона за отговорността на държавата и общините за вреди

При постановяване на оправдателна присъда или прекратяване на наказателното производство срещу граждани, същите имат право да искат възстановяване на причинените им вреди в резултат от незаконните действия на правоохранителните или правораздавателните органи.

Нашата кантора успешно представлява клиенти от момента на образуване на наказателно производство срещу тях до издаване на изпълнителен лист и получаване на дължимата им сума. 


2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype