Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Граждански иск в наказателния процес

Гражданския икс в наказателния процес

 

Съгласно разпоредбите на ЗЗД (от чл. 45 до 54) определящи границите на деликтната/извъндоговорна отговорност, всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другимо. Когато вредоностната дейност представлява престъпление по смисъла на НК, то това винаги е деликт. Поради това си качество на престъплението то става и източник на облигационно правоотношение и пострадалият или неговите наследници или юридически лица имат право процесуално да се легитимират в  съдебната фаза на наказателния процес.

Преди съдебната фаза, в досъдебното производство пострадалите физически лица имат право при изрично направено искане единствено да се информират от хода на производството, да се запознават с материалите и събраните доказателства, да прави искания и бележки и да обжалват актовете  които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство както и да иска и получи защита за своята сигурност. Едва след конституирането им в съдебна фаза като граждански ищци те стават субект на това наказателно производство. Тогава може да е необходимо те самостоятелно да доказват основанието и размера на претенцията си. Получават самостоятелна възможност извън тези на органите на съдебното и досъдебно производство да бранят своите интереси включително и правото за разглеждане на делото в разумен срок. Предимството на предявяване на граждански иск в наказателния процес за пострадалия е, че той не заплаща държавна такса (4% от претенцията си, например ако претендира за вреди от 10000 лева в едно гражданско производство ще дължи такса от 400 лв. ,която трябва да е внесена още преди да бъде разгледан иска) и се ползва от събраните до момента доказателства, както и се спестява време. Доказването на иска не е толкова формално, както би било при едно производство по ГПК и други. Важно е да се отбележи и че давноста съгласно ЗЗД е 5 годишна. В рамките на тези 5 години ако не бъде предявен иск, то това право се преклудира. Като недостатък на този път мога да посоча, че е невъзможно при гражданския иск в наказателния процес да се привлича трета страна, например застраховател както и че при евентуално осъждане и уважаване на иска от наказателния съд, това означава че обезщетението трябва да се плати от осъденият извършител, а не от застрахователя. Това често води до невъзможност ефективно да се събере обезщетението поради простата причина, че осъденият не разполага с необходимите средства.

При пострадали от ПТП поради естеството на регулираните отношения почти винаги извършителят има сключена застраховка гражданска отговорност, а дори да няма съществува гаранционен фонд, който покрива такива незастраховани водачи. 


2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype