Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Обезпечаване на доказателства

Обезпечаване на доказателствата при исковия процес.

Това е важна стъпка и нейното изпълнение гарантира положителното развитие на целият процес. Това по същество е предварително събиране на доказателствата преди предявяване на иска или събирането им по време на един висящ исков процес. Това производство има временнен характер и неговата функция е да осигури събирането на доказателства до започване на съдебното производство, както и да затрудни тяхното укриване или унищожение. Уредено е в чл. 207 то ГПК. Следва да се отбележи, че се има впредвид конкретни доказателства, а неизясняване на обстоятелства, които евентуално да бъдат предмет на твърдения от страна на бъдещ участник в процеса. Молбата за иницииране на това производство се подава от заинтересованата страна до съда, пред който делото е висящо, а в случаите на бъдещо исково производство – пред районния съд по постоянния адрес на лицето което ще се разпитва, или по местонахождението на имота на който следва да се извърши оглед.  Компетентен е съдът по местонахождение на доказателството или доказателственото средство. Дължимата държавна такса е 20 лв. Когато съдът се увери, че молбата е допустима, връчва препис и на ответната страна, страната по бъдещия иск. Когато тя не е известна се назначава особен представител.

Направените разноски от молителя по това производство не се присъждат, а се взимат в предвид при решаването на бъдещия исков процес или висящия спор.

Добре е преди да предявите искова молба да се консултирате с адвокат, който да ви посъветва или да води едно такова обезпечително производство с цел да не бъдат укрити или тяхното събиране да бъде затруднено в бъдещото исково производство. Целта в крайна сметка е неговото бързо и правилно развитие.


2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype