Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Пример за това как се развива производство образувано по частна тъжба

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л

Гр.Тервел 08.09.2020год.

            Тервелски районен съд в открито съдебно заседание на осми септември, през две хиляди и двадесета година в състав:

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:Г 

          При участието на секретаря Ж. сложи за разглеждане  НЧХ дело № 37/2020год., докладвано от съдия Г.Д.

          На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

     ТЪЖИТЕЛ:Д, - редовно призован, лично се явява, и с адв.Светослав Веселов Вуцов от ВАК, редовно упълномощен от преди.

          ПОДСЪДИМ: Д,  - редовно призован, явява се лично и с адв. Г. Г.-АК гр.Д., редовно упълномощен от преди.

 

       СЪДЪТ ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          АДВ.С.ВУЦОВ- Не са налице процесуални пречки, да се даде ход на делото.

АДВ.Г.Г.- Считам, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото и считам, че същото следва да бъде прекратено на осн.чл.289, ал.1, вр.с чл.24, ал.5, т.2 от НПК, а именно тъжбата не отговоря на условията посочени в чл.81 от НПК. Ще бъда малко по-обстоятелствен, за да обясня съображенията в тази насока. Разпоредбата на чл.81, ал.3 от НПК посочва две алтернативни и императивни хипотези за срока, който следва да бъде подадена тъжбата. Първата е, че същата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалия е узнал за извършване на престъплението или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за спиране на наказателното производство на осн.чл.25, ал.1, т.6 от НПК. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1, т.6 от НПК наказателното производство се спира когато на досъдебното производство се установи, че престъплението се преследва по тъжба на постадалия. В теорията и съдебната практика срокът по чл.81, ал.1 от НПКе преклузивен. Началото на този срок се свързва от законодателя на първо място с момента на узнаването за извършеното престъпление. Втората хипотеза, както посочих по-горе, в деня на получаване на съобщение от пострадалия за спиране на наказателното производство на основание, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия.

    От приложеното към тъжбата  Постановление за отказ да се образува наказателно производство е видно, че по жалбата на Джелил Ибрям Бекир от с.Зърнево е образувана преписка с вх. №2511/2019г. по описа на Районна прокуратура Добрич, ТО Тервел. Тази преписка е образувана на 30.09.2019 година, т.е. в същия ден, когато пострадалия Бекир е узнал за извършеното евентуално над него престъпление. След като е извършена проверка по случая, прокурорът е приел, че данните събрани в хода на проверката сочат за евентуално извършено престъпление от частен характер. След като прокурорът е приел това с постановление от 30.12.2019 година е отказал да образува наказателно производство. По случая въобще не било образувано такова. Постановлението за отказ да се образува наказателно производство е акт на прокурора по смисъла на чл. 213, ал. 1 от НПК, а не - за спиране на вече образувано досъдебно производство на основание чл. 244, ал. 1, т. 1 НПК, че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. Следователно да се приеме, че срокът по чл.81, ал.3 от НПК започва да тече от произнасянето на  прокурора с отказ да се образува ДП, означава по този начин да бъде отворен пътя за заобикаляне на закона и недопустимо саниране на предвидените в него преклузивни срокове. Срокът по чл.81, ал.3 от НПК е предвиден имено в интерес на правната сигурност. Затова и законодателят го е обвързал с узнаването за извършване на деянието, респективно със съобщаването на пострадалия за спиране на досъдебно производство на основание, на осн. чл.25 ал.1 т.6 от НПК. В конкретния случай пострадалия е получил съобщението за отказ на прокурора за образуване на досъдебно производство на 06.01.2020г., т.е. имал е почти три месеца да спази изискванията на първата хипотеза по чл.81, ал.3 от НПК, а именно шест месечен срок от узнаване на извършеното престъпление. С неспазването на този срок, частния тъжител сам се е поставил в условие да не може да образува дело от частен характер и по този начин да защити интересите си. Казаното от мен дотук е изцяло обективирано в определение на Окръжен съд Варна по в.н.ч.д. №255/2020г.

          АДВ.С.ВУЦОВ - По отношение на възражението, относно срокът, считам, че същият е спазен. Инкриминираните в тъжбата деяния са се случили на 30.09.2019 година. Била е образувана преписка и последното произнасяне на прокуратурата по нея е на 30.12.2019г. Постановлението е връчено на тъжителя на 06.01.2020 г. Процесната тъжба е входирана на 08.06.2020 година в Районен съд град Тервел, а е подадена по пощата на  05.06.2020г. Предвидените хипотези за срока за образуване на наказателно производство по тъжба на пострадалия са две и те са визирани в чл.81, ал.3 от НПК. Независимо, че от втората хипотеза на гореописания член от НПК е визирано получаване на съобщение за спиране на наказателното производство на осн.чл.25, ал.1, т.6 от НПК, то това следва да се приравни на отказа на прокурор да образува  наказателно производство. Съответно от момента на получаване на съобщение за това от пострадалия. Поради факта, че и в двата случая се произнася един и същ орган - прокурор, и правните последици от тези актове са еднакви. Това становище е трайно застъпено и поддържано в съдебните актове на ВКС, т.е не е изолирано. В този смисъл е решения №1/09.02.2010г. по н.д. №673/2009г. на ВКС. Това тълкуване на закона гарантира правото на защита на гражданите и посегателствата срещу тях, при които наказателната отговорност срещу виновните лица се осъществят в производство от частен характер. Органът преценяващ това, образуването на това производство е съдът, но когато в рамките на законовия срок бъде сезиран не съдът, а друг ненадлежен орган да реши съдбата на това производство, следва да се гарантират и запазят правата на пострадалите и да започне да тече нов срок от момента на узнаване на пострадалия за това. Обратното становище би означавало отказ от правосъдие, както  и да се вменят задължения на гражданите да познават наказателното право и процес, за да защитят своите права и законни интереси. В конкретния случай тъжителят е потърсил защита на правата си като е сезирал полицейските органи и прокуратурата. Последната от своя страна е преценила, че няма извършено престъпление от общ характер и поради това е постановила отказ да образува наказателно производство. От този момент насетне започва да тече срокът предвиден в чл.81, ал.3 от НПК. Т.е. в конкретния случай тъжбата е депозирана в законния срок, видно от представените по делото доказателства и прокурорска преписка.

   Съдът:

    По така наведените възражения от страна на защитата, съдът намира същите за неоснователни на следното основание:

    Тъжбата, видно от получаване на постановлението на Районна прокуратура за отказ да образува досъдебно производство е подадена в шестмесечния срок след получаване на отказа на Районна прокуратура за отказ да образува досъдебно производство. Съдът констатира, че е била образувана предварителна проверка. В тази насока, съдът намира мотивите на процесуалния представител на тъжителя за основателни, а именно: Това представлява един вид сезиране на надлежен орган., който обаче в хода на проверката е би могъл да образува досъдебно производство. По аргумент на противното, ако бе подадена жалбата в този период, съдът след установяване, че се извършва предварителна проверка за образуване на досъдебно производство, би следвало да прекрати съдебното производство по тъжбата и да изпрати материалите на Районна прокуратура. Предвид това, съдът намира, че липсват основания за прекратяване на наказателното производство по подадената от Джелил Ибрям Бекир тъжба. С оглед на горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

   Съдът докладва: Повдигнато е обвинение от Д.Б. срещу Д..М. за това, че на 30.09.2019 година  подсъдимият е нанесъл публично обида на Д. Б., изразяваща се в изречена псувня на турски език,  както и лека телесна повреда, изразяваща се в претърпени болки и страдания – счупвания част от първи горен резец в ляво, като обидата представлява престъпление по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК, а леката телесна повреда се квалифицира почл.130, ал.1от НК. С тъжбата е предявен граждански иск, предвид което съдът

        ОПРЕДЕЛИ

       КОНСТИТУИРА в качеството на граждански ищец тъжителя Д. Б., като приема за съвместно разглеждане предявения граждански иск от същия в размер на 3000,00/три хиляди/лева  за престъплението по чл.148, ал.1, т.1, вр. чл.146, ал.1 от НК, представляващи обезщетение за причинени с деянието неимуществени вреди-уронване на честта и достойнството на тъжителя, както и 2000,00/две хиляди/лева -обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на деянието по чл.130, ал.1 от НК-болка и страдание в резултат на нанесената лека телесна повреда. Горните искове са предявени ведно със законната лихва от датата на извършеното престъпление до окончателно изплащане на сумите.

     Съдът запитва за искания по доказателствата.

       АДВ.С.ВУЦОВ - Ние водим трима свидетели. Имаме и доказателствено искане за извършване на съдебно медицинска експертиза, като след запознаване с първичните медицински документи вещото лице да установи дали тези увреждания са получени по начин, описан от пострадалия и дали са причинили болка и страдание.

         АДВ.Г.Г. -Уважаеми господин Председател, правя искане да бъдат призовани служителите на ВИК Добрич-И. С. С., Я. Н. Д. и Г. К. Г.. С техните показания ще бъде хвърлена светлина, за това което се е случило на 30.09.2019г. Считам, че съдебно медицинската експертиза ще бъде най-точна след изслушване на всички свидетели.

         АДВ.С.ВУЦОВ- Моля съдебната експертиза да се извърши след изслушване на всички свидетели.

        Съдът: По направените искания от страна на процесуалния представител на тъжителя, съдът намира същите за основателни. По отношение на експертизата съдът ще се произнесе след изслушване на всички свидетели. Съдът

         ОПРЕДЕЛИ

         ДОПУСКА до разпит в следващо съдебно заседание посочените от защитата трима свидетели, адресите които са налични по представената по делото прокурорска преписка.

         Съдът прочита и прилага към доказателствата по делото прокурорска преписка на  №2511/2019г. по описа на Районна прокуратура Добрич, ТО Тервел.

Съдът

                             ДАВА ХОД НА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ

 

     И  пристъпва към разпит на подсъдимия.

    АДВ.Г.Г.- Господин Председател ще се възползваме от правото си да не даваме обяснения на този етап. Такива ще дадем на по-късен етап.

 

         Съдът пристъпва към разпит и снемане самоличността на първия свидетел от страна на тъжителя, като му напомня отговорността по чл.290 от НК.

        СВИДЕТЕЛ: И. Ш. Д. - ЕГН-,  роден в с.О., общ.Тервел, ж.ж. в с.З., неосъждан, основно образование, женен, роднини по сватовство с тъжителя, обещава да каже истината.

        Въпрос на АДВ.С.ВУЦОВ - Знаете ли за какво сте тук и защо? Разкажете какво се случи.        

        СВИДЕТЕЛ: И. Ш. Д. – Знам. На 30.09.2019г., мисля че тогава беше двамата се скараха. Аз бях там, очевидец съм. Бабата - тъща му на Д., моята жена и аз седяхме на пейката пред тях. Дойде една кола от ВИК, слезе един от тях и казаха „може ли да проверим водомера“. Казах им, че не съм собственик на къщата, попитахме бабата -тя не  знае български и тя каза, че може. Влязоха тримата гледаха и попитаха кой е собственика. Аз има казах, че не знам на кое име се води къщата. По това време се обадих на Д.. Той дойде. Почнаха да се разправят със служителите. По едно време питаха за телефонния номер на нашия инкасатор. Ние не знаем номера му. Обадиха се на централата и оттам научиха номера. Обадиха му се и нашия инкасатор Д. дойде. Д. каза:„Той знае какво гледа, той пише, той знае всичко“ . Той таман щеше да влезе в шахтата да огледа, Д. се ядоса- и аз не знам за какво. Започна да псува на турски -„ще ти еба майката“ и тогава отправи удара. С юмрук по лицето. Един път го удари.

       Въпрос на АДВ.С.ВУЦОВ-Джелил падна ли?

    СВИДЕТЕЛ: ИС. Ш. Д. - Единия инкасатор от Добрич го хвана, иначе щеше да падне. След това дойде и жена му, тогава се обадиха на полицията. После дойдохме и ние тук, разпитаха ни и същото го казах и там пред полицията.     

    Въпрос на АДВ.С.ВУЦОВ - Знаете ли дали Д. и Д.л са имали някакъв конфликт преди това?

         СВИДЕТЕЛ: И. Ш. Д. -Не знам.

        АДВ.С.ВУЦОВ -Нямам повече въпроси.

 

   Въпрос на АДВ.Г.Г. -Можете ли да кажете с коя ръка го удари, къде точно?

   СВИДЕТЕЛ: И. Ш. Д.Д  - С дясната.  По лицето, това стана в двора на къщата.

    АДВ.Г.Г. - Нямам други въпроси.

      Въпрос на Съда- Полиция дойде ли, кога, подсъдимия беше ли там? Някакво нараняване видимо имаше ли? Кои присъстваха там? Подсъдимия каза ли защо се е ядосал?

     СВИДЕТЕЛ: И. Ш. Д.Д - Дойде полиция, бързо дойде. Д. беше там. Не видях кръв, аз се отдалечих от там. Там бяхме аз, жена ми, бабата и тримата служители от Добрич. Д. щеше да падне, ако не беше го хванал единия от служителите. Като дойде полицията всички ни разпитаха. На нас не ни каза защо се ядоса, не знам на полицаите какво е казал. Напсува го и го удари. Изрече нещо, но не знам какво.

       

        Съдът запитва страните дали не желаят да сключат помирение.

        АДВ.С.ВУЦОВ- Може и да го обсъдим.

        АДВ.Г.Г- Господин Съдия, не сме мислили на този етап, предвид факта, че с колегата се виждаме днес за първи път. Евентуално в хода на делото може да помислим да постигнем такова.

        

       Съдът пристъпва към разпит и снемане самоличността на втория свидетел от страна на тъжителя, като му напомня отговорността по чл.290 от НК.

          СВИДЕТЕЛ: А.- ЕГН-, родена в с.З, ж.ж. с.З, омъжена, основно образование, неосъждана, безработна, в родствена връзка с тъжителя - негова сестра, желае да бъде свидетел, обещава да каже истината

       Въпрос на АДВ.С.ВУЦОВ- Кажете какво се случи на 30.09.2019 година?

       СВИДЕТЕЛ: А.Д. - Аз бях случайно с бабата пред тях. Д. отделно живее. Тази къща е на дядото. Те ги нямаше в къщи. Една бяла кола дойде. Минаха и дадоха назад. Казаха, че идват да проверят водомера. Казах им, че аз не живея там, а бабата каза да гледат водомера.  Казаха, че има 50/петдесет/ кубика вода. Как може, обадихме се на Д.. Той дойде, и каза: „Нищо не сме правили, откъде толкова вода“. Брат ми каза, че Д. гледа, той ги оправя. Извикаха Д. и той удари брат ми. Псува майка ми и удари Д. по челюстта. Обадихме се на полицията, дойдоха, дадохме показания.

    АДВ.С.ВУЦОВ - Видяхте ли на брат му да тече кръв? Той оплака ли ви се, нещо коментирахте ли? ходи ли на лекар след това?

    СВИДЕТЕЛ: А.Д - Тогава не видях кръв. Д. каза, че зъба му е счупен. Ходи на лекар.

   Въпрос на АДВ.С.ВУЦОВ - Знаете ли дали Д. и Д. са имали някакъв конфликт преди това?

      СВИДЕТЕЛ: А.Д - Не знам. Той дойде и започна да псува. „Оставете ме да работя спокойно“. Той мислеше, че Джелил го е натопил като е извикал ВИК. А служителя каза, че е случайна проверка.

    АДВ.С.ВУЦОВ- Нямам други въпроси

 

      Въпрос на АДВ.Г.Г.- Вие на какво разстояние бяхте като се случи това нещо между Д. и Д.? С коя ръка го удари, в коя част на лицето?     СВИДЕТЕЛ: А.Д. -  На метър-два разстояние. Д. като дойде в лицето го удари с юмрук.

     Въпрос на АДВ.Г.Г. - Служителите констатираха ли нарушения при проверката?

     СВИДЕТЕЛ: А.Д - Нямаше нищо.

      АДВ.Г.ГАНЕВ - Нямам повече въпроси.

 

      Въпрос на Съда- Полиция дойде ли, колко човека бяхте като стана това?

     СВИДЕТЕЛ: А.Д -Да, дойде. Бяхме  аз, мъжа ми, бабата и хората от ВИК. Те казват, че не го е ударил, но не е вярно - аз видях.

 

 

      Съдът пристъпва към разпит и снемане самоличността на третия свидетел от страна на тъжителя, като му напомня отговорността по чл.290 от НК.

     СВИДЕТЕЛ: Д. - ЕГН-, роден в село О., ж.ж. на село З., неосъждан, основно образование, пазач в кметство с. З., братовчед със страните по делото, желае да бъде свидетел, обещава да каже истината.

     Въпрос на АДВ.С.ВУЦОВ- Знаете ли какво се е случило на 30.09.2019г.?

      СВИДЕТЕЛ: Д. Б. - Аз не бях пряк очевидец. След като станал инцидента, след двайсетина минути бях там. Господина ударил Д. по време на инцидента не бях там. То се чу в цялото село, че е станало нещо. Беше на обед, гюрюлтия, видях полицаи и изтичах до там да видя - нали ми е братовчед. Станало е заради някакъв водомер. Дошли някакви майстори. Даил като влязъл и започнал да псува. Псувал майката на Д.. Всички които бяха там - братовчед ми, свако, дядото, бабата от тях чух. То имаше гюрюлтията.

      Въпрос на АДВ.С.ВУЦОВ - Знаете ли от удара да е имал някакви контузии?

      СВИДЕТЕЛ: Д.Ф. - Само знам, че господина го е ударил. Мисля, че зъб имаше счупен.

     Въпрос на АДВ.С.ВУЦОВ - Знаете ли дали имат предишен конфликт.

    СВИДЕТЕЛ: Д.Ф. - Имаше политически.

    АДВ.С.ВУЦОВ- Нямам други въпроси.

 

 Въпрос на АДВ.Г.Г. - Кой Ви каза, че пострадалия има счупен зъб? Казаха хи кой точно зъб е счупен?

 СВИДЕТЕЛ: Д.Ф. - Бабата, дядото на Д. Знам, че има счупен зъб.

     Въпрос на АДВ.Г.Г. - Вие къде казахте, че работите, кой е прекият Ви работодател?

    СВИДЕТЕЛ: Д.Ф. - В кметството. От общината съм назначен.

    АДВ.Г.ГАНЕВ - Нямам други въпроси.

  Въпрос на съда- Вие видяхте ли Д., имаше ли кръв по него, синини? Даил правил ли е друг път такива работи- да удря някой? Сбиване имаше ли между двамата?

  СВИДЕТЕЛ: Д.Ф. - Видях го, говорихме, нямаше кръв по него. Не съм чул да е удрял някой. Те двамата си имаха някакви проблеми. Аз както разбрах само един удар е имало. Не съм очевидец

 

   Съдът запитва за други доказателствени искания.

     АДВ.С.ВУЦОВ- Във връзка с искането ни за разпит на М. Х. молим на същата да се назначи от съда преводач с турски език, тъй като същата не владее добре български език.

       По направеното искане от процесуалния представител на тъжителя, съдът

        ОПРЕДЕЛИ

        ДОПУСКА за следващо съдебно заседание до разпит свидетеля М.Х. при режим на водене от страна на тъжителя.

         ДА СЕ ОСИГУРИ за следващо съдебно заседание преводач с турски език, относно разпита на М. Х.. Съдът дава седмодневен срок на тъжителя да внесе по сметка на Районен съд град Тервел сумата от 50,00/петдесет/ лева за възнаграждение на преводача.

     

        Съдът с оглед направените искания на процесуалните представители на тъжителя и подсъдимия за разпит на свидетели,

   

          ОПРЕДЕЛИ:

          ОТЛАГА  и насрочва за съдебно заседание НЧХД №37 по описа на ТлРС за 2020г. за 13.10.2020 от 13.30 часа, за която дата и час присъстващите и явилият се свидетел И.Д. да се считат за редовно уведомени, да се призоват свидетелите: И. С. ЕГН-с адрес: гр.Д и определения преводач.

 

         ЗАСЕДАНИЕТО приключи в 13.55 часа.

         ПРОТОКОЛА е изготвен на  10.09.2020год.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

                                                                                          СЕКРЕТАР:2023, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype