Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Наредба № 30 от 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства

 Наредба № 30 от 2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства
МЗ, МВР и МП
Държавен вестник брой: 63
Година: 2001
Орган на издаване: МЗ, МВР и МП
Дата на обнародване: 11.08.2005
Чл.1.
(1) С тази наредба се урежда редът, по който се установява употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства.
(2) Употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява посредством използване на съответни технически средства и/или чрез медицински и лабораторни изследвания.
(3) Техническите средства, с които се извършва проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, се определят със заповед от министъра на вътрешните работи, след като бъдат одобрени по реда на Закона за измерванията.

Чл.2. В случаите на оспорване показанията на техническото средство, по искане на водача, употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява с лабораторно изследване.

Чл.3.
(1) В съставения акт за административно нарушение за констатиране употребата на алкохол или друго упойващо вещество актосъставителят вписва и часа на извършване на проверката, начина на проверката, вида, модела, фабричния номер и показанията на техническото средство, видимото състояние на водача, обясненията му за вида и количеството на употребения алкохол или друго упойващо вещество и времето на употребата им. Препис от акта се връчва на водача по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) В случаите по чл.2 заедно със съставянето на акта за административното нарушение при констатиране на концентрация на алкохол над 0,5 на хиляда длъжностното лице от съответната служба за контрол по Закона за движението по пътищата (ЗДвП) попълва и талон за медицинско изследване (приложение No 1) в три екземпляра - първият екземпляр за водача, вторият се прилага към акта, а третият остава за отчет.
(3) Длъжностното лице от службите за контрол връчва на водача срещу подпис талона за медицинско изследване, като вписва:
1. лечебното заведение, в което той следва да се яви;
2. срока на явяването - до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебно заведение, и до 120 минути - в останалите случаи.
(4) Крайният срок за явяване на водача за медицинско изследване се определя от длъжностното лице от службите за контрол в зависимост от отдалечеността на лечебното заведение и възможността за ползване на обществен или друг превоз за отиване до него.

Чл.4. Когато с техническо средство е констатирана концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, длъжностното лице от службата за контрол може да придружи водача до лечебното заведение.

Чл.5. При невъзможност за извършване на проверка с техническо средство на място от всички участници в пътно-транспортно произшествие се вземат кръвни проби от лекар в лечебното заведение, в което са транспортирани за помощ или настанени за лечение.

Чл.6. В случай на отказ да получи талон за медицинско изследване, неявяване в определеното лечебно заведение или при отказ да даде кръв за изследване употребата на алкохол от водача се установява въз основа на показанията на техническото средство. Отказът да се получи талон за медицинско изследване се установява с подписа на един свидетел.

Чл.7. Медицинското освидетелстване и вземане на кръвна проба за изследване се извършват, както следва:
1. при установяване с техническото средство на концентрация на алкохол в кръвта до 1,2 на хиляда - във всички диагностично-консултативни центрове, медицински центрове, болнични лечебни заведения, центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали;
2. при установяване с техническото средство на концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда - в центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали.

Чл.8. Лекарят е длъжен да се увери в самоличността на изследваното лице чрез съответен документ за самоличност.

Чл.9. При явяването на водача за медицинско изследване в амбулаторния журнал на лечебното заведение се вписват датата и часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за медицинско изследване, часът на вземане на пробата кръв, а след изпращането им в химическата лаборатория - и датата на изпращането.

Чл.10.
(1) При освидетелстването лекарят описва поведението, общото психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции, степента на съзнанието, ориентацията, паметта, както и абстинентните прояви, когато има такива.
(2) Резултатът от освидетелстването, събраните анамнестични и клинико-диагностични данни, доказващи заболявания (диабет, епилепсия и др.) и приетите от водача лекарства през последните 24 часа, се вписват в протокол за медицинско изследване (приложение No 2).

Чл.11.
(1) След медицинското освидетелстване се взема кръв за химическо изследване.
(2) При изследване за употреба на алкохол се вземат по 10 мл кръв, а за друго упойващо вещество - 40 мл кръв.
(3) Вземането на кръв при изследване за алкохол се извършва в срока за явяване, определен в талона за медицинското изследване. При обективна невъзможност лекарят да вземе кръв за изследване в посочения срок той отразява причините за забавянето и часа на вземането.
(4) Отказът на водача да бъде изследван се отразява от лекаря в протокола за медицинско изследване, което се удостоверява с подпис на изследвания или на свидетел.

Чл.12.
(1) Кръв за изследване се взема след дезинфекция с едно на хиляда воден разтвор от сублимат.
(2) Дезинфекция не се извършва с разтвори, съдържащи летливи вещества, като: спирт, йод, йод-бензин, ацетон, етер, хлороформ и др.

Чл.13.
(1) Пробите от кръв се поставят в шишенца, предварително измити с вода и сапун, изплакнати и изсушени, като се напълват до горе, без да остава въздух. Предварително в тях се поставя по 0,5 грама суха субстанция натриев флуорид за всеки 10 см3 от обема им и се затварят с гумени запушалки, които се облепват с лейкопласт и парафинират.
(2) На етикета на шишенцето за кръв четливо се написват собственото, бащиното и фамилно име на изследваното лице, датата и часът на вземането на пробата.

Чл.14. Пробите от кръв се съхраняват от момента на вземането до изпращането им в лабораторията при температура + 4 °С.

Чл.15.
(1) Пробите от кръв заедно с талона и протокола за медицинско изследване се изпращат за анализ като експресна препоръчана пощенска пратка в специализираните химически лаборатории в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен или в Научно-техническа лаборатория при Столичната или съответната регионална дирекция на вътрешните работи не по-късно от едно денонощие след вземането им.
(2) Изследванията се извършват в специализирани лаборатории, както следва:
1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) "Света Анна" - АД, София - за София-град и областите София, Кюстендил, Перник и Благоевград;
2. МБАЛ - Пловдив - АД, Пловдив - за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;
3. МБАЛ "Света Анна" - АД, Варна - за областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново и Русе;
4. Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Плевен - за областите Плевен, Видин, Враца, Ловеч, Габрово и Монтана.
(3) При необходимост от изследване на взетата кръв за наличие на упойващи вещества определените по ал. 2 лаборатории изпращат пробите кръв за изследване в токсико-химическите лаборатории на:
1. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов" - АД, София, и Военномедицинска академия - София, от специализираните лаборатории в София и Плевен;
2. МБАЛ "Свети Георги" - АД, Пловдив - от специализираната лаборатория в Пловдив;
3. Военноморска болница - Варна - от специализираната лаборатория във Варна.

Чл.16.
(1) Изследването на пробите се извършва по газхроматографския метод и/или по метода на Видмарк.
(2) Анализите се извършват най-малко двукратно, като резултатите в отчетената крайна концентрация не трябва да се различават с повече от 0,2 на хиляда.

Чл.17. Химическото изследване на пробите кръв и изчисленията на резултатите се извършват под ръководството на химик или лекар с призната медицинска специалност "Клинична лаборатория". Резултатите от изследването се отразяват в протокол за химическа експертиза (приложение No 3).

Чл.18. Резултатите от химическото изследване се вписват в лабораторна книга (учетна форма No 48 на Министерството на здравеопазването), като се отбелязват:
1. датата и часът на получаване на пробите;
2. броят и видът на пробите;
3. начинът на затваряне и опаковане;
4. количеството и видът на съдържанието;
5. надписът на етикета;
6. кой и откъде изпраща пробите;
7. датата и часът на химическото изследване;
8. резултатът от химическото изследване и методиката, по която е проведено.

Чл.19. След химическото изследване пробите кръв се съхраняват в химическите лаборатории до 3 месеца при температура +4 °C.

Чл.20.
(1) Резултатът от химическото изследване се изпраща в тридневен срок от датата на изготвяне на кръвната проба в поделението на Министерството на вътрешните работи, посочено в талона за медицинско изследване.
(2) В тридневен срок от получаването на резултата от химическото изследване на пробата кръв административнонаказващият орган може да поиска повторно извършване на изследването.
(3) В седемдневен срок от връчване на наказателното постановление или от предявяване на обвинението за престъпление по чл.343б от Наказателния кодекс изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ, ако не е изтекъл срокът по чл.19.

Допълнителна разпоредба

§ 1. По смисъла на наредбата "друго упойващо вещество" е вещество, определено в § 1, т. 9 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Министерството на вътрешните работи осигурява отпечатването и снабдяването на контролните органи с образци на Талон за медицинско изследване (приложение No 1), Протокол за медицинско изследване (приложение No 2) и Протокол за химическа експертиза (приложение No 3).
§ 3. Наредбата се издава на основание чл.174, ал.4 от Закона за движението по пътищата и отменя Наредба No 9 от 1980 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго силно упойващо вещество от водачи на моторни превозни средства (обн.,ДВ,бр.62 от 1980 г.; изм. и доп.,бр.22 от 1982 г. и бр.69 от 1983 г.).
Министър на здравеопазването: И. Семерджиев
Министър на вътрешните работи: Ем. Йорданов
Министър на правосъдието: Т. Симеонов


Приложение N: 1
към чл. 3, ал. 2Приложение N: 2
към чл. 10, ал. 2Приложение N: 3
към чл. 17

2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype