Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Пострадал от пътно транспортно произшествие и справедливо обезщетение

Пострадалите от пътно транспортно произшествие имат право да претендират за обезщетение. В повечето случаи това става по съдебен ред. Това са така наречените деликти, тоест вреди причинени извън договорната отговорност. При наличие физически пострадали хора се води досъдебно производство. Наказателната отговорност е очертана в чл. 342 до 343а от НК. Това са престъпления от общ характер и се преследват от държавата, независимо от волята на пострадалия. Изключение правят само случаите, когато деецът е роднина на пострадалия. Тогава наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия (чл. 348 НК). С цел пострадалия да получи справедливост, то е необходимо той да се конституира в зависимост от основанието като частен обвинител, граждански ищец или частен тъжител. При завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда то съдът се произнася и по иска на пострадалия относно обезщетението. Съдът се произнася по гражданския иск и в случаите когато оправдава дееца. В случаите когато съдът намери подсъдимия за невинен, за пострадалия остава възможността да заведе граждански иск срещу него.

Предимството за пострадалия потърсил обезщетение по този начин като гражданси ищец е липсата на държавни такси и намаленото участие в процеса на доказване на обстоятелствата около пътно транспортното произшествие (ПТП). От друга страна това може да доведе до значително забавяне на срока, в който би могло да се изплати обезщетението, а често е важно за пострадалия да го получи не само в справедливия размер, а и колкото се може по скоро за да може да покрива разходите по лечението и възстановяването си. Много често деецът не разполага със средства да изплати обезщетението и това поражда трудности за пострадалия. Тоест дори и да се сдобие с изпълнителен лист съществува опасност да не може да реализира вземането си. При всички случаи наличието на адвокат за пострадалия е препоръчително. Доказването на имуществени или неимуществени вреди е сложен процес, често и необратим. Разноските направени за адвокат от пострадалия винаги се възстановяват при осъждане на дееца.

Другата възможност е да се предяви претенция директно срещу застрахователя, респективно „Гаранционния фонд“ ако виновният водач не притежава застраховка или застрахователя откаже да заплати. Тази претенция може да се предяви по съдебен или извънсъдебен ред (като споразумение). Уредена е в Кодекса по застраховането. Тя може да се заяви независимо от водено наказателно производство срещу извършителя. В тези случаи остава открит въпроса за начина на определяне на всичките претърпени неимуществени вреди. Докато в съдебното производство те се определят от съдът по справедливост, в една такава претенция към застрахователя или „Гаранционния фонд“ всичко се решава от последните, които често нямат интерес да изплащат обезщетенията в реален размер. Или казано по друг начин, използват незнанието на пострадалия относно съдебната практика относно размера на обезщетенията. Затова е добре да се ангажирате адвокат с опит в застрахователното право с цел справедлива компенсация за всички имуществени и неимуществени вреди и приключване на процедурата в кратки срокове.

Като предимства за тази възможност може да се изтъкне това, че често извършителят не разполага с нужните средства за да компенсира причинените вреди, а и като цяло по – бързата процедура сравнено с едно наказателно или гражданско дело.

Има асоциации, които предлагат „помощ“ по такива дела или споразумения със застрахователя, срещу процент от бъдещо обезщетение, което понякога крие рискове голям процент от получените средства  във вид на прекомерно възнаграждение да отидат при тях. Разумно е в най – кратки срокове след претърпяване на ПТП да се консултирате и ангажирате адвокат. Със сигурност ще може да уговорите изгоден за вас начин на заплащане на правната и адвокатска помощ.

2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype