Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Престъпно отнемане на моторно превозно средство

Разграничителният критерий между кражбата на чуждо моторно превозно средство (престъпленията против собствеността) и противозаконното отнемане на чуждо моторно превозно средство по смисъла на чл. 346 НК е в субективната страна на деянието. Когато деецът с обективираните си действия е манифестирал намерение да присвои моторно превозно средство, да се разпорежда с него като със своя вещ, деянието следва да се квалифицира като кражба. В случаите, когато деецът отнема противозаконно, макар и пак без съгласието на собственика, чуждото моторно превозно средство с намерение да го ползва кратковременно и да го изостави, без да обективира други разпоредителни действия с него, присъщи само на собственика му, налице е престъпление по чл. 346 НК. Един от характерните белези на това престъпление е намерението за краткотрайно ползване на противозаконно отнетото моторно превозно средство.Разграничителният критерий между кражбата на чуждо моторно превозно средство и противозаконното отнемане на чуждо моторно превозно средство по смисъла на чл. 346 НК е в субективната страна на деянието. Когато деецът с обективираните си действия е манифестирал намерение да присвои моторно превозно средство, да се разпорежда с него като със своя вещ, деянието следва да се квалифицира като кражба. В случаите, когато деецът отнема противозаконно, макар и пак без съгласието на собственика, чуждото моторно превозно средство с намерение да го ползва кратковременно и да го изостави, без да обективира други разпоредителни действия с него, присъщи само на собственика му, налице е престъпление по чл. 346 НК. Един от характерните белези на това престъпление е намерението за краткотрайно ползване на противозаконно отнетото моторно превозно средство.анспортното престъпление „отнемане на моторно превозно средство“ – престъпление по чл. 346 НК.

Това е друго нетипично транспортно престъпление. Засягат се обществените отношения, които обезпечават сигурността и безопасността на транспортната дейност и движението по пътищата, но също и правото на собственика или владелеца да упражнява нормално своите права върху моторното превозно средство.

Изпълнителното деяние по чл.346 НК е отнемането на моторно превозно средство от владението на другиго. Характерно за това пресътпление е наличието на специална цел – ползване“. Не е задължително владелецът от когото е отнето моторното превозно средство да е собственик, достатъчно е да разполага с правото на разпореждане или да е упълномощен от собственика.

Може да е дори само ползвател. Тоест единствено релевантно е, кой упражнява фактическата власт. Спорен момент е когато, част от моторното превозно средство принадлежи на дееца. Друг съществен момент е отнемането да е противозаконно и без съгласието на владелеца. Това изключва мълчаливото съгласие или съгласието дадено чрез конклудентни действия. Всичко това може да се използва в едно съдебно производство от адвокат запознат със съдебната практика в съответния съдебен район.

Когато владелецът предостави съгласие на дееца, а той се възползва от това, например собственик дава ключовете на лицето да извърши определена работа, а той от своя страна отиде до Варна, не е налице престъпление по чл. 346 НК, стига дееца да върне автомобила след време и да не е налице намерение за присвояване (тогава деянието би било съставомерно по чл. 216 НК – обсебване). Ако по време на експлоатацията на моторното превозно средство са претърпени вреди, отговорност може да се търси по гражданско – правен път или наказателно правен – „повреждане“, като отново е препоръчително да разполагате с адвокат за да защитите правата си по най – добрия възможен начин.

Противозаконното отнемане като елемент от престъпния състав означава това да не е регламентирано в нормативен акт, например не е противозаконно отнемане извършено при изпълнение на съдебен акт от съдебен изпълнител и прочие.

Това престъпление може да бъде извършено само с пряк умисъл. 

С оглед комплексността на престъплението е добре да ангажирате адвокат, притежаващ необходимата квалификация и опит в транспортните престъпления, независимо дали сте подведен под отговорност или пострадал.

Защо ни е необходим адвокат може да видите на този адрес.


2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype