Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Транспортното престъпление 343в НК.

Транспортното пресъпление 343в НК.

Това нетипично престъпление по транспорта е също много разпространено в България. Съставът на престъплението може да се изведе от чл. 343в. НК (1) Който управлява моторно превозно средство в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от право да управлява моторно превозно средство, след като е наказан за същото деяние по административен ред, се наказва с лишаване от свобода до две години и ал. (2) Същото наказание се налага и на този, който в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление извърши такова деяние. От обективна страна за съставомерност по ал. 1 е необходимо дееца да е:

(1) наказан с лишаване от право да управлява моторно превозно средство (МПС), като това може да е направено по административен път или или със съдебен акт влязъл в сила (например от наказателен съд във връзка с извършено престъпление)
(2) да е наказан по административен ред за управление на МПС без притежаване на съответната правоспособност. Тук следва да се отбележи, че дееца следва да е лишен от права, не просто да е „забравил книжката си“ с влязло в сила постановление. Следва да се отдели и хипотезата при която е изтекъл срока на даденото свидетелство за управление на МПС. Колкото до това дали дееца притежава или не съответната правоспособност, ако управлява моторно превозно средство от различна категория в сравнение с това което притежава според преобладаващата съдебна практика това е ирелевантно.
(3) За съставермостта на необходимо е и деянието да е извършено в едногодишен срок от

Няма значение за деянието от обективна страна дали дееца никога не е притежавал съответните права или е бил лишен от тях по някакъв начин.

От субективна страна деянието трябва да е изършено с пряк умисъл – деецът да съзнава, че не притежава съответната правоспособност, знае, че е бил наказван за това и управлява МПС в срока за който е бил лишен от това право. Възможен е и евентуален умисъл.

За чл. 343в от НК ал.2 е необходимо:
(1) наказание по административен ред за това, че деецът управлява МПС без съответната правоспособност и
(2) в едногодишен срок от това наказание да извърши същото.

Въпреки всичко казано по – горе, съдебната практика по това пресъпление (343в НК) не е еднородна, срещат се решения в едната или другата посока (като от кой път управлението след лишаване от права е обявено за престъпно или дори кой следва лиши дееца от права за да е съставомерно деянието и др.) Затова е препоръчително да ангажирате адвокат, запознат със съдебната практика в съответния регион.


2020, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype