Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Безплатна правна помощ

Безплатна правна помощ.

Безплатната правна помощ е средство, чрез което държавата гарантира равен достъп на лицата до правосъдие – чл. 3 от Закона за правната помощ, т.е. гарантира ефективността на конституционното право на защита. Редът е регламентиран в закона за правната помощ., а целта е право на гражданите, които се намират в неравностойно положение да могат да се ползват от адвокат или адвокатска защита безплатно.

Необходими са няколко предпоставки за отпускане на такава.

Безплатната правната помощ по закона за правната помощ се предоставя в случаите, когато по закон се предвижда адвокатска защита, резервен защитник или представителство, както и ако страната с оглед здравословното, материалното или семейното си състояние не разполага с необходимите средства, за да заплати възнаграждение на адвокат.

Искането за правна помощ се отправя чрез молба до националното бюро за правна помощ.

Правната помощ се предоставя на следните категории лица (чл. 22 от ЗПрП)

- лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна социална помощ
- лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон
- лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга - резидентен тип, или ползващи социална услуга звено „Майка и бебе"
- дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
- лица по чл. 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.);
- пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
- чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом завременно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

Към молбата за безплатна правна помощ се прилагат и като доказателства издадени от съответните компетентни органи документи за семейното и имотното състоятие и че то отговаря на изискванията на закона. Обхватът на ЗПрП се простира само физически лица, не и юридически. Също така не се прилага за търговски дела, а само за дела от гражданско или наказателно правен характер и административните дела. В случаите на задържане, молбата се подава до органите на досъдебното производство, съответните полицейски органи или съда. Възможно е и в съдебната зала молителя да заяви, че желае да се ползва от адвокат по закона за правната помощ. Важно е да се отбележи, че ако бъдете осъден ще бъдете принуден да възстановите разходите за правна помощ на националното бюро.

Това което може да получите в обхвата на правната помощ от адвокат е следното (чл. 21 ЗПрП)

1. Консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело
2. Подготовка на документи за завеждане на делото
3. Процесуално представителство
4. представителство при задържане.

Всяко едно от горните е самостоятелен вид помощ и може да бъде дадена както отделно така и няколко заедно. Органът по ЗПрП е компетентен да предостави правна помощ и за процесуално представителство по дело за делба на наследствени движими вещи
Предоставянето на безплатна правна помощ не е априорно, а винаги има някаква конкретна цел или нужда във връзка с определено дело или процесуално действие.

Служебно назначения адвокат има същите права и задължения като договорния. Той е длъжен да пази и защитава интересите на подзащитния си по същия начин, както ако е бил и договорен (нает на общо основание). Друга особеност е, че за разлика от договорния адвокат, служебния не може да бъде избран, той се назначава. 
2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype