Адвокати Варна - адв. Светослав Вуцов


Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Чл. 343б НК и обществената опасност (чл. 9 ал.2 НК)

Чл. 343б НК (транспортно престъпление) и непрестъпни деяния поради малозначителност или с явно незначителна обществена опасност.

Не са престъпни деяния, които макар формално и да осъществяват признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна (чл 9 ал. 2 НК).

Чл. 9 ал. 2 НК се прилага за всички престъпления от особенната част на наказателния кодекс (НК) в това число и за транспортните пресъпления и в частност 343б НК (управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества).

В разпоредбата на чл. 9 ал.2 са дадени два алтернативни състава, които изключват престъпността на деянието.
Наличието или малозначителност се определя от всички факти и обстоятелства, които се отнасят до извършеното деяние. Това се отнася и до обществената опасност на самия деец (неговото поведение след извършването на деянието, предишна съдимост, социално положение, възраст и т.н), както и до конкретно извършеното (като например абслоютната стойност на предмета на престъплението е прекалено малка) Всички те в своята съвкупност, а не поотделно очертават една по – ниска степен на засягане на обществените отношения и затова законодателя е счел за неоправдане използването на наказателна репресия и ги е определил като непрестъпни.

Конкретно за престъпленията по транспорта и именно чл. 343б НК като формално (на просто извършване) преценката следва да се направи от концентрацията на алкохол в кръвта на дееца, мощността на моторното превозно средство, характеристиката на дееца, по кое време на денонощието е извършено деянието, мотива му и т.н.

Само при оценяване в съвкупност на всички обстоятелства може да се направи обоснан извод, че макар и формално да е осъществен състава на едно престъпление (в случая транспортното пресъпление 343б НК) то обществената опасност както на деянието, така и на дееца са по – ниски от обикновенните за такива пресъпления и поради това не са престъпни.2023, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype