Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Тарифа

Адвоката има право на възнагражедние. Неговия размер се урежда между адвоката и неговия клиент с договор. Цените за писмени консултации и процесуално представителство се определят от правната и фактическа сложност във всеки отделен случай. Съобразяваме се както с действителността така и с обема на възложената работа и тарифите са възможно най – приемливи и основателни. Съгласно действащата наредба за минималния адвокатски хонорар, той не може да бъде по – малък от описаното в наредбата. Следва да отбележим, че в случай на уважаване на иска изцяло или отчасти адвокатския хонорар се възстановява от другата страна. Подобно е положението и в наказателното производство. При постановяване на оправдателна присъда разноските направени от обвиняемия включително и адвокатския хонорар се възстановяват. 
2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype