Ibi potest valere populus , ubi leges valent - Народът е силен там, където действат законите.

Извадки от тълкувателно решение 6/2012 относно присъждане на адвокатските възнаграждения и разноските по делото

1. Съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се
присъждат, когато страната е заплатила възнаграждението. В
договора следва да е вписан начина на плащане – ако е по банков път,
задължително се представят доказателства за това, а ако е в брой, то
тогава вписването за направеното плащане в договора за правна
помощ е достатъчно и има характера на разписка.
2. Страната следва да представи списък за разноски по чл. 80
ГПК, дори когато е направила само един разход в производството, за
който е представено доказателство.
3. При намаляване на подлежащо на присъждане адвокатско
възнаграждение, поради прекомерност по реда на чл.78, ал. 5 ГПК,
съдът не е обвързан от предвиденото в § 2 от Наредба №1/ 09.07.2004
г. ограничение и е свободен да намали възнаграждението до
предвидения в същата наредба минимален размер.
4. Разноските, направени от молителя в производство по отмяна
на влязло в сила съдебно решение, когато молбата е уважена, се
присъждат с решението по съществото на спора.28
5. Направените от страните в обезпечителното производство
разноски се присъждат с окончателното съдебно решение по
съществото на спора, с оглед крайният му изход.
6. Размерът на възнаграждението на особен представител по
смисъла на чл. 47, ал. 6 ГПК и чл. 48, ал. 2 ГПК се определя от съда
при условията на Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на
адвокатските възнаграждения.
7. Особеният представител на ответника по чл. 47, ал. 6 ГПК не
дължи държавна такса, тъй като същата се дължи от страната.
8. Липсата на представен списък по чл. 80 ГПК в хипотезата,
при която съдът не се е произнесъл по искането за разноски не е
основание да се откаже допълване на решението в частта му за
разноските .
9. Молбата за изменение на съдебното решение в частта за
разноските, когато страната не е представила списък по чл. 80 ГПК, е
недопустима.
10. Държавните учреждения дължат държавна такса при
въззивно и касационно обжалване на решения по трудови дела и дела
по искове за парични вземания на държавните служители по Закона
за държавния служител.
11. Претенцията за разноски по чл. 80 ГПК може да бъде заявена
валидно най-късно в съдебното заседание, в което е приключило
разглеждането на делото пред съответната инстанция.
12. Компетентен да се произнесе по искане за освобождаване от
държавна такса по чл. 83, ал. 2 ГПК при обжалване е съдът, пред
който е направено искането.
13. Компетентен да се произнесе по искане за освобождаване от
внасяне на такси и разноски по чл. 83, ал. 2 ГПК е съдебният състав,
разглеждащ делото.
14. Началният момент, от който започва да тече срока по чл. 248,
ал. 1 ГПК за подаване на молба за допълване или изменение на
решението в частта за разноските и по отношение на страната, която
няма интерес да го обжалва, тече от уведомяването й за решението,
ако същото е обжалваемо.
15. Решението по чл.78а НК, с което наказателният съд
освобождава подсъдимия от наказателна отговорност и му налага
административно наказание, е приравнено по значение на влязла в
сила присъда и по смисъла на чл. 83, ал. 1, т. 4 ГПК.
16. Минималният размер на адвокатското възнаграждение по
трудови дела с определен материален интерес се определя по чл.7,
ал.1, т.1 от Наредба № 1/ 2004 г. на Висшия адвокатски съвет за
минималните размери на адвокатските възнаграждения.
17. По жалба срещу решение за допускане на делба се дължи
държавна такса като по неоценяем иск по чл. 18, ал. 1, вр. чл. 3 от
Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по
ГПК.29
18. Държавна такса в хипотезата на обективно кумулативно
съединяване на искове по чл.422 във връзка с чл.415 ГПК се дължи
съгласно чл. 72, ал. 1 ГПК за всеки съединен иск в размерите,
посочени в чл. 1 от Тарифата за държавните такси, които се събират
от съдилищата по ГПК, като от общия сбор се приспада вече
платената такса в заповедното производство.
19. Понятието “разноски по прехвърлянето на имота” по
смисъла на чл. 364, ал. 1 ГПК включва и нотариална такса.
20. Размерът на държавната такса при предявен иск за връщане
на вещ, предадена на облигационно основание следва да се определя
от вида на търсената защита и съответно приложимата
материалноправна норма, която е от значение за цената на иска по чл.
69 ГПК.
21. По дела, съставляващи спорна съдебна администрация,
когато друго изрично не е предвидено в нормативен акт, се дължи
държавна такса в размера по чл. 16 от Тарифата за държавните
такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
22. Държавната такса в производство
по налагане на мерки за защита от домашното насилие (чл. 11,ал. 2 и 3
ЗЗДН) е в размера по чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които
се събират от съдилищата по ГПК.
23. Държавните служители в МВР са освободени от заплащане
на държавни такси по граждански дела, свързани с тяхното служебно
правоотношение.
24. Определението на въззивния съд за допълване или изменяне
на въззивното решение в частта за разноските се обжалва по реда на
чл. 274, ал.2 ГПК.


2022, Всички права запазени.

Нищо от материалите на този сайт не цели да прави сравнение между качеството на работа на настоящата кантора и други адвокати, както и не се обещават конкретни резултати. Този сайт не служи за реклама или за предлагане на услуги за клиенти, а има информационен характер и отговаря на изискванията на закона и етичниия кодекс на адвоката.
facebook.comskype